Trang Chủ / Chưa được phân loại / THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHỨC DANH CÔNG CHỨC XÃ HÒA PHƯỚC

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHỨC DANH CÔNG CHỨC XÃ HÒA PHƯỚC

                 ỦY BAN NHÂN DÂN

   XÃ HÒA PHƯỚC

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số:        /TB-UBND

       Hòa Phước, ngày        tháng 4 năm 2023

 

                                                         

           THÔNG BÁO

Tuyển dụng công chức xã Hòa Phước năm 2023

 

 
 

 

Thực hiện Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Hòa Vang về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại UBND xã Hòa Phước huyện Hòa Vang năm 2023. UBND xã Hòa Phước thông báo về việc tuyển dụng các vị trí công chức như sau:

I. NHU CẦU, CHỨC DANH CÔNG CHỨC CẦN TUYỂN DỤNG VÀ HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG

1. Nhu cầu tuyển dụng: 3 người, gồm:

– Tài chính – Kế toán: 1 người;

– Địa chính- Xây dựng và nông nghiệp: 1 người;

– Văn hóa – Xã hội: 01 người.

2. Hình thức tuyển dụng

 Thi tuyển: 3 vị trí (01 Tài chính- Kế toán, 01 Địa chính- Xây dựng và nông nghiệp,  01 Văn hóa – Xã hội).

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung

a) Người có đủ các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký thi tuyển:

– Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

– Đủ 18 tuổi trở lên;

– Có Phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

– Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

– Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

– Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

b) Những người sau đây không được đăng ký thi tuyển:

– Không cư trú tại Việt Nam;

– Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019.

3. Đối với hình thức thi tuyển

Điều kiện đăng ký dự tuyển công chức cấp xã thực hiện theo quy định tại Điều 3 Thông tư 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019.

Nội dung, hình thức thi tuyển công chức xã thực hiện theo Khoản 4, Điều 1, Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019

4. Ưu tiên trong tuyển dụng

Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển thực hiện theo Khoản 2, Điều 1 Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019.

III. ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ

1. Điều kiện nộp hồ sơ thi tuyển

– Người đăng ký dự tuyển công chức xã kê khai đầy đủ nội dung tại Phiếu đăng ký dự tuyển công chức (Phụ lục 1 kèm theo) và nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính, trong đó lưu ý các nội dung sau:

+ Người đăng ký dự tuyển công chức kê khai các bằng cấp, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm đã được các cơ sở giáo dục và đào tạo cấp trước ngày nộp Phiếu đăng ký dự tuyển; không sử dụng giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận đã hoàn thành kỳ thi chờ cấp chứng chỉ để thay thế các văn bằng, chứng chỉ theo quy định. Không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển đối với các trường hợp không kê khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu.

+ Người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về chính xác của các thông tin kê khai và tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp phát hiện hành vi gian lận trong kê khai hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ sẽ bị hủy bỏ kết quả tuyển dụng theo quy định.

2. Địa điểm nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển

Tại bộ phận 1 cửa xã UBND xã Hòa Phước (gặp chị Nhung- VP HĐND &UBND xã).

3. Thời hạn nhận hồ sơ, phiếu đăng ký dự tuyển

Từ ngày 03 tháng 4 năm 2023 đến 17 giờ00 ngày 03 tháng 5 năm 2023.

4. Lệ phí dự thi

Thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28 tháng 10 năm 2021 của Bộ Tài chính về quy định  mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

5. Thời gian tổ chức tuyển dụng

Ủy ban nhân dân xã Hòa Phước sẽ có thông báo sau.

Trên đây là Thông báo tuyển dụng công chức xã Hòa Phước năm 2023./

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 1

 

 

 

MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày      tháng 3 năm 2023 của UBND xã Hòa Phước)

 

 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

……………, ngày …….tháng…… .. năm……..

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Dán ảnh (4×6)

Vị trí dự tuyển (1): …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đơn vị dự tuyển (2):………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………

 

Họ và tên: ………………………………….. Ngày, tháng, năm sinh: …………… Nam □ Nữ □

Dân tộc: ……………………………………. Tôn giáo: ………………………………………………………

Số CMND hoặc Thẻ căn cước công dân: …………….. Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: …….

Số điện thoại di động để báo tin: ………………………………… Email:…………. ……………

Quê quán: ………………………………………………………………………………………………………………..

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………….

Ngày đăng ký hộ khẩu…………………………………………………………………………………………..

 

Chỗ ở hiện nay (để báo tin): …………………………………………………………………

 

Tình trạng sức khỏe:……………., Chiều cao: ………….., Cân nặng:…………………………………….

 

Thành phần bản thân hiện nay: ………………………………………………………………………………….

 

Trình độ văn hóa: …………………………………………………………………………………………………….

 

Trình độ chuyên môn: ………………………….. Loại hình đào tạo:………………………………………

 

II. THÔNG TIN ĐÀO TẠO

Ngày, tháng, năm cấp văn bằng, chứng chỉ

Tên trường, cơ sở đào tạo cấp

Trình độ, văn bằng, chứng chỉ

Số hiệu của văn bằng, chứng chỉ

Chuyên ngành đào tạo (ghi theo bảng điểm)

Ngành đào tạo

Hình thức đào tạo

Xếp loại bằng, chứng chỉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MIỄN THI TIN HỌC

(Người dự tuyển thuộc diện được miễn thi tin học cần ghi rõ lý do miễn thi ở mục này)

Miễn thi Tin học do: …………………………………………………………….IV. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên của tôi là đúng sự thật. Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển tôi sẽ hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Nếu sai sự thật thì kết quả tuyển dụng của tôi sẽ bị Hội đồng tuyển dụng hủy bỏ, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết không đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại cơ quan tuyển dụng./.

 

 

NGƯỜI VIẾT PHIẾU
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(1) Ghi đúng vị trí chức danh đăng ký dự tuyển.

(2) Ghi đúng tên cơ quan, tổ chức, đơn vị có chỉ tiêu tuyển dụng.

 

Phụ lục 2

BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA VỊ TRÍ VIỆC LÀM CÔNG CHỨC XÃ CẦN TUYỂN DỤNG

(Đối với hình thức thi tuyển)

(Kèm theo Thông báo số              ngày        tháng 03 năm 2023 của UBND xã Hòa Phước)

Số TT

Vị trí việc làm cần tuyển

Số vị trí cần tuyển

Yêu cầu trình độ chuyên ngành cần tuyển

Mô tả vị trí việc làm

Ghi chú

 
 

1

Tài chính – kế toán                                           

01

– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành nhóm ngành tài chính, kế toán.

– Trình độ tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và chứng chỉ có giá trị tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

 

 

1.  Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Tài chính, kế toán trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách cấp xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và các biện pháp khai thác nguồn thu trên địa bàn;

– Tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách cấp xã và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật;

– Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán thu, chi ngân sách cấp xã, kế toán các quỹ công chuyên dùng và các hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản…) theo quy định của pháp luật;

– Chủ trì, phối hợp với công chức khác quản lý tài sản công; kiểm tra, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

 

 

 

2

Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng

01

– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành địa chính, xây dựng, quản lý đất đai, quản lý đô thị, kiến trúc, môi trường; đối với xã quy định thêm ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, phát triển nông thôn.

– Trình độ tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và chứng chỉ có giá trị tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

 

 

1. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, lập sổ sách các tài liệu và xây dựng các báo cáo về đất đai, địa giới hành chính, tài nguyên, môi trường và đa dạng sinh học, công tác quy hoạch, xây dựng, đô thị, giao thông, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

– Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn;

– Tham gia giám sát về kỹ thuật các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác minh nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn; xây dựng các hồ sơ, văn bản về đất đai và việc cấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn để Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

 

 

3

Văn hóa-  xã hội

01

– Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành văn hóa, xã hội, luật, hành chính, xã hội học, đông phương học, Việt Nam học, công tác xã hội, ngữ văn, ngành văn hoá nghệ thuật (chuyên ngành) hoặc quản lý Văn hoá – Thông tin, Lao động – Thương binh và Xã hội, nhóm ngành thể dục, thể thao, sư phạm và du lịch..

– Trình độ tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và chứng chỉ có giá trị tương đương với chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

 

 

1.  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã trong các lĩnh vực: Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, truyền thông, lao động, thương binh, xã hội, y tế, giáo dục, tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc, gia đình, trẻ em và thanh niên theo quy định của pháp luật;

2. Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

– Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục, gia đình và trẻ em trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn;

– Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế – xã hội ở địa phương;

– Thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, người có công và xã hội; tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc và thanh niên; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; quản lý nghĩa trang liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn;

– Theo dõi công tác an toàn thực phẩm; phối hợp thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn;

– Chủ trì, phối hợp với công chức khác và Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố xây dựng hương ước, quy ước ở thôn, tổ dân phố và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành và do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giao.

 

 
 

 

 

 

About Hoa Phuoc Uy Ban

Một số bài viết bạn có thể quan tâm

LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI   LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG LĨNH VỰC TƯ …

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *