Thông Tin

Kế hoạch

Kế hoạch triển khai đề án An toàn Dịch bệnh trong chăn nuôi

ỦY BAN NHÂN DÂN                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  XÃ HÒA PHƯỚC                                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc     Số:     /KH-UBND                             Hòa Phước, ngày    tháng 03 năm 2019   KẾ HOẠCH Triền khai thực hiện Đề án “Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh Cúm …

Xem Thêm »