Thông Tin
Trang Chủ / Thống kê báo cáo

Thống kê báo cáo

thông báo hổ trợ thiệt hại do mưa lớn năm 2022 gây ra

ỦY BAN NHÂN DÂN     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       XÃ HÒA PHƯỚC                         Độc lập- Tự do – Hạnh phúc     Số:   /TB-UBND                           Hòa Phước, ngày   tháng 01 năm 2024   THÔNG BÁO V/v về việc niêm yết công khai danh sách hộ dân hỗ trợ thiệt …

Xem Thêm »

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ HÒA PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                       Hòa Phước, ngày        tháng       năm 2023   ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN CHỨC DANH NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH CẤP XÃ   Kính gửi: ………………………………………………   Họ và …

Xem Thêm »