Thông Tin
Trang Chủ / Thông tin người phát ngôn

Thông tin người phát ngôn

Thông tin người thực hiện nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ủy ban nhân dân xã Hòa Phước

                              Họ và tên                          :       Ông Trần Bùi Quốc Bình  

                              Chức vụ                            :       Chủ tịch UBND xã

                              Điện thoại Văn phòng         :       (84-236) 3846 237

                              Điện thoại di động              :       0914.323554

                              Địa chỉ mail                       :       binhtbq@danang.gov.vn