Trang Chủ / Thống kê báo cáo / Báo cáo / BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH – QPAN; Kế hoạch đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2024

BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH – QPAN; Kế hoạch đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2024

1
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ HOÀ PHƢỚC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: /BC-UBND Hoà Phước, ngày tháng 1 năm 2024
BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ KTXH – QPAN; Kế hoạch đạt chuẩn xã
Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu năm 2024
Kính gửi: UBND huyện Hòa Vang.
Thực hiện công văn số 23/VP-TH ngày 17 tháng 1 năm 2024 của Vănphòng HĐND-UBND huyện, về việc chuẩn bị nội dung để phục vụ làm việc
của đồng chí Chủ tịch UBND huyện. Theo đó, UBND xã Hòa Phước xâydựng báo cáo với các nội dung cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KTXH-QPAN NĂM 2023
Năm 2023 xã Hòa Phước gặp không ít khó khăn trong quá trình triểnkhai thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên với sự quyết tâm, đồng lòng tập
thể UBND xã đã đưa ra nhiều giải pháp quyết liệt, linh hoạt từ đó năm 2023khép lại xã Hòa Phước đã gặt hái được nhiều thành công.
Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch huyện giao.
– Tổng thu ngân sách xã đạt 5.392.000.000 đồng/5.020.000.000 đồng,đạt 107,41% dự toán huyện giao1.
– Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 70.000.000 đồng/người/năm.- Giải quyết việc làm 280/270 lao động2.
– Giảm 23 hộ nghèo, trong đó thoát 17 hộ nghèo còn sức lao động và 6hộ không CSLĐ (đạt 100% kế hoạch).
– Tỷ suất sinh thô 10,45‰ tăng 0,18‰ so với năm 2022; tỷ lệ sinh 3⁺4,76% giảm 0,6% so với năm 2022.
– Giao quân năm 2023 tổng 33 thanh niên, trong đó quân sự giao 27,công an giao 6. Cụ thể trên các lĩnh vực:
1. Về kinh tế
a. Sản xuất nông nghiệp
* Cây lúa: Cây lúa tổng diện tích gieo trồng cả năm 253 ha. Năng suấtbình quân đạt 64,59 tạ/ha, sản lượng 1.634 tấn, cao hơn năm 2022 là 18,98 tấn
1 Thu ngân sách năm 2023 chịu ảnh hưởng nghiêm trọng do khủng hoảng kinh tế, các doanh nghiệp gặp
nhiều khó khăn, nhiều hộ kinh doanh xin ngừng hoạt động. Tuy nhiên UBND xã đã chỉ đạo quyết liệt để đảm
bảo tỷ lệ thu theo kế hoạch.
2 Năm 2023 doanh nghiệp may mặc, nhiều cá nhân đầu tư kinh doanh mới đi vào hoạt động giải quyết lượnglớn công ăn việc làm cho địa phương

tương đương với 0,705 tạ/ha. Tiếp tục phát triển mô hình lúa hữu cơ tại thônTrà Kiểm, Tân Hạnh3.
* Vùng hoa: Tập trung kêu gọi xã hội hóa đầu tư nguồn lực và công nghệvào vùng hoa nhằm phát triển vùng hoa theo hướng công nghệ cao kết hợp dulịch trải nghiệm…
* Tình hình chăn nuôi: UBND xã triển khai thực hiện mô hình nuôi heothảo mộc gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm quy mô 70 con/10 hộ. Qua xuấtlứa heo đầu tiên cho thấy hiệu quả cao giữa việc liên kết giữa người dân,
doanh nghiệp có sự giám sát, cầu nối của chính quyền.
* Sản phẩm OCOP: Tiếp tục duy trì và phát triển sản phẩm “Bún, mỳkhô Phước Hòa” đã đạt sản phẩm Ocop 3 sao theo quyết định số 5012/QĐ-
UBND ngày 22/12/2020 và sản phẩm “Chả lụa Pecofood” đã đạt sản phẩmOcop 4 sao theo quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của Ủy ban
nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạngsản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm thành phố Đà Nẵng. Tiếp
tục đăng ký tham gia đánh giá sản phẩm Ocop là sản phẩm Chân giò xôngkhói và xúc xích Peco của công ty Peco food.
* Công tác Phòng chống thiên tai: Kiện toàn BCH, đội xung kích PCTTtừ xã đến thôn. Triển khai rà soát cụ thể Phương án PCTT ứng với từng kịchbản. Triển khai tốt công tác PCTT, CNCH năm 2023.
b. Công nghiệp – TTCN, Thƣơng mại, Dịch vụSản xuất ngành nghề – TTCN trên địa bàn xã giữ vững và phát triển hơn
so với năm 2022 như: ngành may mặc, gạch không nung, cơ khí, xây dựng…Trong năm, doanh nghiệp may mặc hoạt động ổn định và nhiều tổ chức, cá
nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã.Thương mại, dịch vụ: Tăng trưởng tốt, nhất là trong các dịp Tết, Lễ do
nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân tăng. Nhiều công ty, doanh nghiệp,ngân hàng khai trương trụ sở, văn phòng trên địa bàn xã: Ngân hàng ViettinBank, ngân hàng Sacombank, Showroom oto…
2. Xây dựng Nông thôn mới
– Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố và huyện,UBND xã đã kiện toàn BCĐ, BQL, các kế hoạch phân công nhiệm vụ xây
dựng Nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn xã.- Quyết định thành lập BCĐ các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa
bàn xã Hòa Phước (QĐ số 47 ngày 10 tháng 4 năm 2023).- Quyết định kiện toàn BQL xây dựng NTM số 107 ngày 14 tháng 8 năm2023.
3 Triển khai 20ha, giống VNR 10, 184 hộ tham gia. UBND xã đã xây dựng hồ sơ và được cấp mã vùng trồng.
– Tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng các tiêu chí NTM nâng cao, kiểumẫu từ đó xây dựng ban hành Kế hoạch phân công nhiệm vụ thực hiện NTM
nâng cao, kiểu mẫu (544/KH-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2023).
– Trong năm triển khai thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực 19 tiêuchí NTM nâng cao và 6 tiêu chí NTM kiểu mẫu. Tổng kinh phí xây dựng
NTM năm 2023 là 17.000.000.000 đồng. Trong đó ngân sách nhà nước đầu tư15.850.000.000 đồng, nhân dân đóng góp 1.150.000.000 đồng.
– Qua kết quả tự rà soát đánh giá, và được Đoàn kiểm tra của huyện vửaqua kiểm tra đánh giá hiện nay xã Hòa Phước đạt 15/19 tiêu chí NTM nâng
cao (4 tiêu chí chưa đạt gồm: Văn hóa, Thông tin và truyền thông, Y tế, Môitrường), về NTM kiểu mẫu xã đạt 5/6 tiêu chí (tiêu chí Văn hóa chuyển đổi số chưa đạt).
3. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội
Văn hóa thông tin: Tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân cácchủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện treo cờ
tổ quốc, băng rôn biểu ngữ, trang trí cổng chào, các công trình công cộng, cácđiểm văn hóa, nhà văn hóa thôn nhân dịp các ngày lễ, tết trong năm4. Trang trí
Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đa dạng các hình thức tổ chứcvăn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong nhân dân. Tổ chức thành công ngày
hội Chuyển đổi số. Tổ chức lễ hội Đình làng Quá Giáng. Phối hợp ngân hàngMB hỗ trợ nhân dân đăng ký tài khoản ngân hàng, triển khai thực hiện tuyến
đường thanh toán không dùng tiền mặt. Hoàn thành công tác lắp đặt bảng tênchỉ dẫn đường; phối hợp với Mặt trận xã triển khai mô hình tuyến đường đèn
hoa bằng nguồn kinh phí vận động nhân dân5. Duy trì cộng tác các tin bài vớiđài huyện 140 tin, xây dựng 30 chương trình phát thanh. Tổng số chương trìnhtruyền thanh trực tiếp: 3 chương trình.
Y tế: Tập trung công tác khám sức khỏe người dân, phòng chống dịch;củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng của Trạm y tế. Đạt bộ tiêu chí quốc
gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2030. Đến nay đã tổ chức khám và phátthuốc cho 5871 lượt BHYT và 10890 lượt dự phòng. Tổ chức chiến dịch
truyền thông dân số. Phân công cộng tác viên dân số phối hợp với các banngành, đoàn thể từ xã đến thôn để vận động số chị em nằm trong diện thực
hiện KHHGĐ tự giác đến thực hiện đạt kết quả tốt6. Xây dựng kế hoạch Kiểmtra ATTP trong dịp tết Nguyên đán và trong các dịp lễ lớn. Năm 2023, đã thực
hiện kiểm tra 80 cơ sở, lập biên bản tiêu hủy 11 kg hàng hóa không nhãn mác,không hạn sử dụng và cho các hộ cam kết không bán các loại thực phẩm
không đảm bảo chất lượng. Phối hợp kiểm tra các bếp ăn tập thể, các cơ sở,giáo dục mầm non độc lập, các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn.
4 Từ đầu năm đến nay đã trang trí tổng cộng 870 pano, khẩu hiệu và cờ Hồng kz trên trục đường Quốc lộ1A,250 pano,khẩu hiệu tuyến đường liên thôn
5 lắp đặt 122 trụ điện hoa với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng
6 Cấy: 9/ 8 = 112.5%; Thuốc viên: 115/105 = 104 %; Thuốc tiêm 15/14 = 107%; Thuốc uống: 115/110 đạt104%; Bao cao su: 430/410 đạt 104%

Lao động TBXH, giảm nghèo: Công tác chăm lo tết cho hộ chính sáchđược quan tâm, đặc biệt trong dịp tết Nguyên Đán đã cấp phát hỗ trợ 1.747
xuất quà, với tổng giá trị 772.000.000 đồng cho các gia đình chính sách,nghèo, cận nghèo, thoát nghèo, khó khăn trên địa bàn xã, đảm bảo không để
hộ nào thiếu đói trong dịp tết… Tổ chức truyền thông về phòng, chống ma túynhân tháng hành động PCMT năm 2023. Phối hợp ĐTN tổ chức truyền thông
về phòng chống đuối nước và hội thi dân vũ Flashmob nhân tháng hành độngvì trẻ em. Vận động trao 61 suất quà mỗi suất trị giá 300.000 đồng. Khảo sát
thực tế nhu cầu sinh kế của hộ nghèo năm 2023, đã hỗ trợ khó khăn đột xuấtcho 01 hộ Đặng Văn Thái (Miếu Bông) – 5 triệu đồng, hỗ trợ sinh kế 7 triệu
đồng; hỗ trợ xây mới nhà cho 02 hộ nghèo 100 triệu đồng, sữa chữa nhà cho 2hộ 60 triệu đồng; hỗ trợ sinh kế 01 xe nước mía, 01 xe lắc, hỗ trợ khó khăn
ốm đau 18 triệu đồng.
Lao động việc làm: Triển khai đăng ký lao động sang Hàn Quốc theo kếhoạch của huyện, tổ chức cho 24 lao động đi Hàn Quốc. Trong đó: đợt 1 là 05người; đợt 2 là 08 người; đợt 3 là 11 người.
Giáo dục: Duy trì chất lượng dạy và học các bậc học, nhiều hoạt độnggiáo dục được tổ chức sôi nổi ở các trường, tham gia các hội thi học sinh giỏi
các cấp đạt nhiều thành tích7. Các trường tổ chức tổng kết năm học 2022 -2023, khai giảng năm học mới 2023-2024 đảm bảo. Nhân ngày nhà giáo Việt
Nam 20/11, lãnh đạo xã tổ chức thăm hỏi chúc mừng, động viên công tác dạyhọc tại các trường trên địa bàn xã. Hội khuyến học tổ chức thành công Đại hội
Hội khuyến học lần thứ 6, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tổ chức phát thưởng họcsinh thi đỗ đại học và trao học bổng Hòa Phước yêu thương và ước mơ với số
tiền vận động các mạnh thường quân các nhà hảo tâm hơn 175 triệu đồng. Tổchức kiểm tra 20 cơ sở giáo dục mầm non độc lập. Qua đó, đã nhắc nhở các
cơ sở chưa đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và hồ sơ sổ sách theodõi của cơ sở.
7 Trường Tiểu học Hòa Phước: HS lên lớp thẳng 561/572 tỉ lệ 98,1; HS kiểm tra lại trong hè 11/572 tỉ lệ 1,9%;học sinh tham gia các hội thị ở huyển, thành phố đạt 17 giải trong đó thành phố đạt 4 giải. Cấp huyện 13 giải: Tin
học trẻ đạt 4 giải (1 Nhất, 3 Nhì), Bóng bàn 1 giải Nhất; bơi lội 3 giải Nhì, 1 giải Ba; cờ vua 3 giải Ba, 1 giảithưởng Khăn quàng đỏ; Cấp thành phố 4 giải: 2 giải Nhì môn Tin học; 1 giải Ba hội thi Tìm hiểu về ATGT, 1
giải Ba bóng bàn.Trường Tiểu học số 2 Hòa Phước: Học sinh hoàn thành chương trình: 676/684, tỉ lệ 98,8%; Học sinh từlớp 1 đến lớp 3 đạt TBHTTNV: 60 em; Học sinh từ lớp 4, lớp 5 đạt HTTNV: 95 em. 01 giải đồng bóng bàn cấp
thành phố; 01 giải Ba Trạng nguyên TV cấp TP; 01 HS XS tiêu biểu cấp huyện, 01 giải Ba Hội thi Quyển sáchem yêu, 01 giải KK Chỉ huy đội giỏi cấp huyện; 01 giải Ba, 02 giải KK Tin học trẻ cấp huyện; 01giải Nhì Bơi lội
cấp huyện; 02 giải B Hội thi tài năng nhí cấp huyện. Riêng em: Phan Nguyễn Minh Khang – lớp 3/1, đạt HS XStiêu biểu cấp TP, đạt Huy chương Bạc kỳ thi Olympic Toán học quốc tế TIMO tại Thái Lan; Huy chương vàngvòng Quốc tế Kỳ thi Olympic Đọc sách quốc tế Mùa Đông GRO; Huy chương vàng kỳ thi Tiếng Anh quốc tếHIPPO do hiệp hội HIPPO toàn cầu tổ chức.
Trường THCS Nguyễn Văn Linh: 02 giải Ba, 09 giải Khuyến khích học sinh giỏi cấp thành phố; 13 giảitrong đó 03 giải nhì, 06 giải ba, 04 giải khuyến khích học sinh giỏi cấp huyện; Cuộc thi KHKT: 02 sản phẩm
dự thi cấp huyện và đạt 1 giải 3, 1 giải khuyến khích; 01 giải khuyến khích tin học trẻ cấp huyện; tham gia làmClip “Người bạn nước” đạt 1 giải nhì và 1 giải 3 cấp TP, Clip phòng chống bom mìn và vật liệu nổ đạt giải 3 cấp
TP. Clip về “ Mái trường” đạt giải 3 cấp Huyện. Thi thuyết trình giới thiệu sách “Quyển sách em yêu” đạt giảiKK cấp huyện. Hội thi chỉ huy Đội giỏi cấp huyện đạt 01 giải nhất và 01 giải nhì. Tham gia cấp Thành phố 2 em
đều đạt chỉ huy Đội giỏi cấp TP. Trường Mầm non Hòa Phước: Huy động trẻ ra lớp đạt 100%.

5
4. Lĩnh vực Địa chính – xây dựng, môi trƣờng
Địa chính – xây dựng: Tổ chức họp tổ quản lý trật tự xây dựng triểnKhai tập trung nhiệm vụ, chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, xử lý không để xảy
ra trường hợp xây dựng, cơi nới trái phép. Xác nhận hồ sơ xây dựng nhà ở đểngười dân xin cấp phép xây dựng đúng theo qui định8. Thực hiện tốt công tác
quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Tập trung vận động nhân dân bàngiao mặt bằng tại các dự án trên địa bàn xã Hòa Phước đảm bảo theo kế hoạch
của cấp trên. Triển khai lập quy hoạch chung xây dựng xã Hòa Phước giaiđoạn 2025 đến năm 2030. Triển khai hoàn thành tất cả các công trình xây
dựng cơ bản trong năm do xã làm chủ đầu tư. Phối hợp với BQL dự án đầu tư,các ngành UBND huyện triển khai các công trình do cấp trên làm chủ đầu tư
đảm bảo tiến độ, kế hoạch.Môi trường: Tổ chức lễ phát động Tết trồng cây năm 2023, thực hiệntrồng 90 cây bằng lăng tím trên đoạn đường Vành đai đi nhà bà Khôi. Tổ chức
2 đợt ra quân cán bộ đoàn viên công đoàn cơ quan xã về với nhân dân ngàyThứ 7 (Trồng cây, dọn vệ sinh dọc tuyến đường DH409, đường liên thôn
Miếu Bông). Tổ chức 45 đợt cao điểm ra quân tổng dọn vệ sinh môi trườngthực hiện phong trào Ngày chủ nhật Xanh – Sạch – Đẹp. Trong đó tập trung
các đợt ra quân cắt cỏ tuyến QL1A, các tuyến đường kiểu mẫu, tuyến đườngchính trong thôn, dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, chăm sóc bồn hoa chào
mừng các ngày lễ lớn trong năm, hưởng ứng ngày môi trường thế giới, thánghành động vì môi trường, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn.
Các khu đất trống, bãi đất trống trong khu dân cư được tổ chức dọn vệ sinhthường xuyên, không để xảy ra tình trạng điểm nóng môi trường. Đồng thời,
các khu vực đất trống được thực hiện triển khai tạo cảnh quang vườn dạo đemtại môi trường xanh sạch đẹp trong khu dân cư. Tổ chức thành công Ngày hội
chung tay bảo vệ môi trường, vì một Hòa Phước xanh –sạch – đẹp năm 2023với hơn 500 đoàn viên, hội viên, nhân dân tham gia. Ngày hội nhằm góp phần
tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và người dân nâng cao ý thức, tíchcực tham gia phong trào Ngày chủ nhật xanh – sạch – đẹp, giữ gìn vệ sinh môi
trường tại các tuyến đường giao thông kiệt hẽm, cộng đồng dân cư, phân loạirác thải tại nguồn, thực hiện tốt các quy định của pháp luật về bảo vệ môitrường, …
5. Lĩnh vực Nội chính, Quốc phòng, an ninhQP – AN: Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Làmtốt công tác tuyển quân năm 2023.
Tăng cường công tác trực tuần tra đảm bảo an ninh chính trị – trật tự antoàn xã hội trên địa bàn. Tiếp tục triển khai hiệu quả các mô hình trong phong
trào toàn dân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Huyện cấp 103 giấy phép xây dựng, 81 trường hợp đã xây còn lại 22 trường hợp chuẩn bị thi công

Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị: Thựchiện việc tiếp công dân định kỳ vào thứ năm hằng tuần và giải quyết đơn thư,
kiến nghị đúng quy định. Trong năm 2023, tại xã đã tiếp 44 lượt, với 44người, trong đó: Tiếp dân thường xuyên: 24 lượt, với 24 người; Lãnh đạo
UBND xã tiếp công dân: 20 lượt, với 20 người. Tiếp nhận 21 đơn kiến nghị,phản ánh. Trong đó: 01 đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền chuyển đơn, 13
đơn đất đai, 06 đơn dân sự, 01 đơn môi trường. Đã giải quyết xong 17 đơn, 01đơn công dân tự rút, còn 02 đơn đang xác minh giải quyết.
Công tác CCHC: Tiếp tục xác định công tác CCHC là nhiệm vụ quantrọng, UBND xã đã ban hành các văn bản để triển khai, thực hiện đồng bộ về
công tác CCHC trên địa bàn xã; trong đó, tập trung chỉ đạo các ngành có liênquan khắc phục một số tồn tại hạn chế trong CCHC năm 2022 và duy trì
những mặt tích cực đã đạt được; đồng thời, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh ứngdụng công nghệ thông tin trong CCHC nhất là trong dịch vụ công trực tuyến;
tập trung giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho công dân tổ chức kịp thời,
nhanh chóng, không gây phiền hà, nhũng nhiễu hoặc để người dân đi lại nhiềulần; kịp thời chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc của đội ngũ tiếp nhận và giải
quyết hồ sơ cho công dân. Về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo cơ chế mộtcửa, một cửa liên thông: đến nay đã tiếp nhận và giải quyết 3.381 hồ sơ, sớm
hạn 2.790 hồ sơ, đúng hạn 591 hồ sơ. Tiếp tục duy trì, cung cấp, khuyến khíchhỗ trợ tổ chức, công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 1.945/1945 hồ
sơ, đạt 100%. Hỗ trợ DVCTT cấp huyện tại xã được 15 hồ sơ.Tiếp tục triển khai đề án chuyển đổi số trên địa bàn xã có hiệu quả. Tổ
chức thành công Hội thi “tìm hiểu chuyển đổi số” và ra mắt “Đội thanh niêntình nguyện chuyển đổi số” trên địa bàn xã Hòa Phước gồm 13 thành viên.
Ban hành kế hoạch 352 ngày 16 tháng 5 năm 2023 về thực hiện thanh toánkhông dùng tiền mặt tại tuyến đường Phạm Hùng, Miếu Bông; tổ chức ra
quân hướng dẫn người dân tuyến đường Phạm Hùng đăng ký tài khoản ngânhàng tiến tới thực hiện tuyến đường không dùng tiền mặt được 30 hộ. Phối
hợp với công ty Mobiphone tổ chức hướng dẫn cho người dân điều chỉnhthông tin thuê bao sim chính chủ, phối hợp ngân hàng quân đội MB hướng
dẫn người dân cài đặt tài khoản ngân hàng.
6. Thực hiện Chủ đề năm
UBND xã xây dựng kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 15/3/2023 vềt hực hiện chủ đề năm 2023 “ Năm tập trung xây dựng huyện đạt đô thị loại IV
và nâng cao hiệu quả hoạt động các mô hình kinh tế tập thể”.Xây dựng Kế hoạch UBND xã phân công giao nhiệm vụ cho các
ngành, BND 10 thôn tập trung thực hiện có mốc thời gian hoàn thành cụ thể.Chỉ đạo bộ phận Văn hóa thông tin xây dựng kế hoạch đẩy mạnh công tác
tuyên truyền vận động Chủ đề năm đến mọi người dân. UBND xã tổ chức lễphát động thực hiện chủ đề năm 2023, qua đó các đơn vị tổ chức ký cam kết
giao ước thi đua thực hiện chủ đề năm hiệu quả.

Đối với nội dung về xây dựng Đô thị loại IV: UBND xã thành lập Tổgiúp việc tham mưu BTV Đảng ủy, UBND xã rà soát xây dựng đô thị loại IV,
Phường Hòa Phước, góp phần vào thực hiện Chủ đề năm xây dựng Thị xãHòa Vang. Tổ đã rà soát và tham mưu UBND xã xây dựng ban hành Kế hoạch
thực hiện xây dựng Phường Hòa Phước. UBND xã đã tập trung chỉ đạo triểnkhai hoàn thành tất cả các công trình xây dựng cơ bản trong năm do xã làm
chủ đầu tư. Phối hợp với các ngành UBND huyện triển khai thi công, vàchuẩn bị đầu tư một số công trình do huyện chủ đầu tư đảm bảo theo qui định.
Về xây dựng tuyến đường đô thị kiểu mẫu, UBND xã đã triển khai họp dântuyên truyền vận động nhân dân đồng tình ủng hộ theo chủ trương nhà nước
và nhân dân cùng làm.Đối với nội dung về Phát triển kinh tế tập thể: UBND xã xây dựng Kế
hoạch số 222/KH-UBND ngày 31/03/2023 về việc thực hiện Chủ đề năm vềtập trung nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể. Chỉ đạo HTX nông
nghiệp kiện toàn nhân sự HTX, tập trung thực hiện có hiệu quả các hoạt độngdịch vụ của HTX. UBND xã đã chỉ đạo tiếp tục phát triển nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị hàng nông sản. Xây dựng mô hình Vùnghoa kết hợp thăm quan trải nghiệm. Tiếp tục keo gọi đầu tư vào vùng hoa.
Triển khai cánh đồng lúa hữu cơ, phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môitrường. Chỉ đạo tập trung sản xuất hiệu quả đảm bảo lúa đạt năng suất. Rà
soát các diện tích đất khó sản xuất, không sản xuất được để có giải phápchuyển đổi cây trồng phát huy hiệu quả sử dụng đất. Tập trung quản lý lò giết
mổ do HTX quản lý để hoạt động hiệu quả, mang lại lợi nhuận cao đi đôi vớiđảm bảo công tác môi trường, ATTP theo qui định.
II. PHƢƠNG HƢỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH ĐẠT XÃ NTM KIỂU MẪU
1. Về Phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2024
– Phát huy những kết quả đã đạt được khắc phục những hạn chế năm2023, tranh thủ mọi nguồn lực, tận dụng các tiềm năng lợi thế của địa phương
để phát triển kinh tế đi đôi với công tác xây dựng Thị xã Hòa Vang, PhườngHòa Phước. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng thương mại
dịch vụ, công nghiệp xây dựng, nông nghiệp gắn với quy hoạch chung củaThành phố, huyện, xã để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chăm lo công tác đào
tạo và chuyển đổi ngành nghề, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của xã hội,bảo đảm ANCT-TTATXH, xây dựng chính quyền vững mạnh. Thực hiện có
hiệu quả chủ đề năm 2024: “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếptục hoàn thiện các tiêu chí xây dựng xã thành phường và đạt xã Nông thôn
mới kiểu mẫu”.
– Tổ chức thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, quyết liệt Quyếtđịnh số 8268/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện Hòa
Vang về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng –an ninh và Dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 và các nghị quyết
của Đảng ủy, HĐND; Quyết định của UBND xã Hoà Phước về Ban hành cácgiải pháp thực hiện nhiệm vụ KT-XH, QP-AN năm 2024; các kế hoạch thực
hiện chủ đề năm 2024.
a) Nông nghiệp
Tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, sản xuất ứngdụng công nghệ cao gắn với xây dựng nhãn hiệu OCOP, nâng cao giá trị và
liên kết tiêu thụ sản phẩm; chuyển đổi cây trồng, chọn các loại giống câytrồng, con vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao; duy trì diện tích trồng hoa
cây cảnh, phát triển mô hình trồng cây cảnh, hoa lan, mô hình hoa kết hợptham quan du lịch tại Vùng hoa Nhơn Thọ; chăn nuôi đảm bảo môi trường;
thực hiện vườn mẫu trong xây dựng Nông thôn mới.Rà soát kiện toàn BCH PCTT, TKCN và PTDS xã năm 2024, phân
công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên. Rà soát Phương án PCTT ứng với từngkịch bản và quyết định ban hành phương án PCTT năm 2024 nhằm chủ động
trong công tác PCTT, giảm thiểu ít nhất thiệt hại nếu có thiên tai xảy ra.
b) Công nghiệp, TTCN; thương mại, dịch vụ; tài chính kế toánKêu gọi các doanh nghiệp và người dân đầu tư mở rộng các ngành nghề
như: Gia công đồ sắt, cơ khí, sửa chữa ô tô, xây dựng, may mặc … Sản lượngcần phải tiếp tục duy trì và phát triển, khuyến khích doanh nghiệp sản xuất đi
đôi với công tác đảm bảo môi trường và giải quyết công ăn việc làm. Bêncạnh đó tiếp tục duy trì và phát triển một số nghề truyền thống của địaphương.
Tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ các cơ sở thương mại hoạt động kinhdoanh mua bán ổn định, phát triển đi đôi với công tác phòng chống dịch bệnh,
đảm bảo VSATTP. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển nhất là
kinh tế tư nhân đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ lưu trú, dịch vụ quảngcáo, dịch vụ vận tải ôtô hàng hóa… Quản lý tốt hoạt động của 2 chợ trên địa
bàn xã. Đảm bảo công tác mua bán diễn ra thông suốt, khối lượng hàng hóatiêu thụ ngày càng tăng, kiểm soát tốt xuất sứ, chất lượng, giá cả hàng hóa.
Đẩy nhanh khai thác các nguồn thu, quản lý chặt chẽ công tác chi ngânsách, tiết kiệm chi. Thực hiện thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra, tăng
cường quản lý các khoản chi.
c) Quy hoạch, xây dựng cơ bản, đất đai, tài nguyên môi trường
Thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, xây dựng cơ bản đối với các
dự án do xã làm chủ đầu tư. Phối hợp với cấp trên trong việc triển khai các dựán do huyện, thành phố làm chủ đầu tư. Đảm bảo các dự án công trình diễn ra
đúng theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng công trình.Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường,
thu gom rác thải đảm bảo đúng thời gian, hạn chế việc vứt rác bừa bãi. Đẩymạnh tuyên truyền, triển khai hiệu quả công tác phân loại rác thải tại nguồn.
Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trong việc quản lý môi

trường trong chăn nuôi, sản xuất v.v. Xây dựng mô hình mới về công tác môi trường.
d) Phát triển văn hóa – xã hội
– Công tác giảm nghèo, an sinh xã hội
Thực hiện lồng ghép các chương trình giảm nghèo, bám sát từng trườngHợp cụ thể để có giải pháp thiết thực hỗ trợ các hộ thoát nghèo bền vững. Đề
nghị ngân hàng chính sách nhà nước cho vay vốn giải quyết việc làm cho cáchộ nghèo.
Thực hiện tốt Chỉ thị 24 của Thành ủy về giúp đỡ các hộ đặc biệtnghèo, trẻ em bỏ học, thanh thiếu niên hư vi phạm pháp Luật. Phối hợp với
trung tâm đào tạo nghề huyện Hòa Vang mở các lớp dạy nghề phù hợp với độtuổi và nhu cầu việc làm ở địa phương.
Thực hiện đúng, đủ chế độ, chính sách cho các đối tượng bảo trợ xã hội,chính sách. Hỗ trợ các đối tượng yếu thế trong xã hội, đảm bảo công tác ansinh xã hội.
– Văn hóa thông tin
Tổ chức nhiều mô hình hoạt động TDTT, văn hoá văn nghệ ở địaphương, đổi mới hình thức, nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền, tham
gia đầy đủ các hội thi do huyện tổ chức, đạt thứ hạng cao và quản lý các dịchvụ văn hoá nhằm đảm bảo các yêu cầu hoạt động vui chơi trong quần chúng
nhân dân. Tiếp tục phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đờisống văn hoá ở khu dân cư”. Phấn đấu giữ vững danh hiệu xã văn hoá năm2024.
Đài truyền thanh xã xây dựng chương trình phát thanh; duy trì mở đài,tiếp sóng đài cấp trên và thường xuyên cộng tác tin bài với Đài huyện để phản
ánh các hoạt động của địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên sóngphát thanh các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ chính
trị tại địa phương đến từng người dân, tuyên truyền các luật sát với thực tế địaphương như: Luật phòng chống bạo lực gia đình, Vệ sinh môi trường, Luật
dân quân tự vệ, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật hôn nhân gia đình…
– Y tế – giáo dục
Chăm sóc tốt sức khỏe nhân dân, nâng cao vai trò trách nhiệm củangười thầy thuốc; tăng cường công tác vệ sinh phòng dịch, chú trọng đến dịch
sốt xuất huyết và dịch Tay – chân – miệng; thực hiện tốt công tác dân số, giađình và trẻ em.Tổ chức thi đua dạy tốt, học tốt, nâng cao chất lượng dạy và học ở từng
bậc học. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động 2 không với 4 nội dung “Nóikhông với tiêu cực trong thi cử, bệnh thành tích, vi phạm đạo đức nhà giáo và
tình trạng học sinh ngồi nhầm lớp”; Thực hiện tốt công tác khuyến họckhuyến tài; Phối hợp thực hiện tốt Chỉ thị 24 của Thành ủy về giúp đỡ các hộ
đặc biệt nghèo, trẻ em bỏ học, thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật.

đ) Công tác Cải cách hành chính, nội chính và đảm bảo quốc phòng- an ninh
Phối hợp với các ngành, đoàn thể tập trung giải quyết tốt các đơn thưkiến nghị của công dân đúng luật định, không để đơn thư tồn đọng, tăng
cường công tác tiếp dân, đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền giáo dụcpháp luật; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn các nhu
cầu của công dân, tổ chức. Thường xuyên rà soát bộ thủ tục hành chính cấp xãđể có những đề xuất kịp thời cấp có thẩm quyền huỷ bỏ hoặc sửa đổi, bổ sung
phù hợp với thực tiễn.
Tăng cường công tác quản lý đất đai, phát hiện và xử lý nghiêm cáctrường hợp vi phạm xây dựng trái phép, không phép. Tăng cường công tác
quản lý các khu đất nghĩa địa trên địa bàn.Xây dựng phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng Quốc phòng, đảm
bảo An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững kỹ cương pháp luật.Ngành Quân sự thường xuyên tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo quân
số, tổ chức tốt công tác giao quân năm 2024. Ngành Công an xây dựng kếhoạch tuần tra theo quyết định 8394 đảm bảo, phối hợp với tư pháp và các
ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân, cókế hoạch ra quân đấu tranh trấn áp tội phạm dịp lễ tết và trong năm. Phối hợp
thực hiện tốt Chỉ thị 24, 25 của Thành ủy về giúp đỡ các hộ đặc biệt nghèo, trẻem bỏ học, thanh thiếu niên hư vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia
đình. Phối hợp triển khai rà soát, thực hiện chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt.
2. Xây dựng huyện đạt đô thị loại IV và xây dựng xã lên phƣờngQua kết quả thực hiện và tự rà soát đánh giá về cơ bản xã Hòa Phước
đảm bảo theo các tiêu chí phường. Tuy nhiên nhằm tiếp tục thực hiện đồng bộtheo chỉ đạo của UBND huyện, UBND xã đã xây dựng kế hoạch phân công
nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân phụ trách các tiêu chí9, đưa ra mốc thời giancụ thể nhằm thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng huyện đạt đô thị loại
IV và xã Hòa Phước thành phường.
3. Về xây dựng NTM nâng cao
– UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện10, theo đó phân công tácnhiệm từng cán bộ công chức phụ trách từng tiêu chí, có mốc thời gian lộ
trình thực hiện cụ thể. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện 4 tiêu chí NTMnâng cao chưa đạt và 1 tiêu chí NTM kiểu mẫu chưa đạt, bên cạnh giữ và
nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt.
– Tăng cường phát thanh trên hệ thống truyền thanh xã và Trang thôngtin điện tử xã, áp dụng chuyển đổi số trong tuyên truyền Bộ tiêu chí xã đạtchuẩn nông thôn mới nâng cao, xã NTM kiểu mẫu, Bộ tiêu chí thôn thông

minh đến với người dân trên địa bàn. Thường xuyên cập nhật, đưa tin về cácmô hình, các điển hình tiên tiến, sáng kiến và kinh nghiệm hay về thực hiện
xây dựng nông thôn mới để phổ biến nhân rộng, đồng thời phê bình nhữngthôn triển khai chậm, có tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Đẩy mạnh công tác tuyêntruyền vận động để người dân đồng tình, ủng hộ chung tay cùng nhà nước
thực hiện.
– Nhằm phấn đấu đạt xã NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2024 bên cạnhnâng chuẩn các tiêu chí đã đạt xã tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt.
Bên cạnh nội lực của xã quyết tâm, cố gắng phấn đấu thực hiện rất cần sự chỉđạo, hỗ trợ, đầu tư của UBND huyện. Xã đề xuất, kiến nghị một số nội dungchính (có danh mục đính kèm):
– Tiêu chí Văn hóa (Tiêu chí số 6 trong NTM nâng cao):Đầu tư các khu vườn dạo của xã: Khu vườn dạo thôn Tân Hạnh, GiángNam 1, Quá Giáng 2, Cồn Mong, Miếu Bông.
Quy hoạch đầu tư mới khu vui chơi văn hóa thôn Giáng Nam 1.Đầu tư xây dựng mới nhà văn hóa thôn Tân Hạnh, nâng cấp nhà vănhóa thôn Miếu Bông.
Trung tâm văn hóa xã hiện nay một số hạng mục xuống cấp cần đầu tưnâng cấp sửa chữa: hệ thống thoát nước hư hỏng nặng, khán đài sắt sụp, sửa
chữa quét vôi tường rào, hệ thống điện chiếu sáng. Nhà đa năng chưa có dụng cụ TDTT.
– Tiêu chí về Thông tin truyền thông, chuyển đổi số (tiêu chí 8 trong NTM nâng cao, tiêu chí số 4 NTM kiểu mẫu):
Xã Hòa Phước được chọn là đơn vị làm điểm về chuyển đổi số, xâydựng nông thôn mới thông minh nhưng hiện nay chưa được đầu tư. UBND xã
đã chủ động thực hiện trang bị một số thiết bị nhưng do nguồn lực có hạn nênkiến nghị UBND huyện quan tâm.
– Tiêu chí Y tế (Tiêu chí số 14 NTM nâng cao):
Trạm y tế hiện nay còn thiếu máy đo hồng ngoại, máy đo huyết áp, bànghế hội trường 20 bộ, 4 máy tính, 4 máy in, âm thanh, ti vi để tuyên truyền và
bố trí Bác sĩ về công tác tại Trạm y tế. Hỗ trợ cây xanh vườn dạo khuôn viênvà trang thiết bị phục vụ tiêu chí khám bệnh từ xa theo yêu cầu của tiêu chíNTM.
– Tiêu chí Môi trường (Tiêu chí số 17 NTM nâng cao):Đề nghị huyện quan tâm đầu tư các hệ thống mương thoát nước giảiquyết tình trạng ngập úng trong KDC theo nghị quyết 89/2017/NQ-HĐND
(UBND xã đã có Công văn 73/UBND-MT ngày 13/2/2023) (trong đó có cáctuyến thoát nước cần tập trung như tuyến Tân Hạnh đi Trà Kiểm, Nhà thờ tộc
Trần đi ngã tư Tân Hạnh, tuyến Quốc Lộ 1A nhà bà Đốc đi Giáng Nam 1…).Đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường Kiểu mẫu và Điểm tập kết rác
tập trung tại thôn Nhơn Thọ 2 (UBND xã đã có Công văn 381/UBND-MTngày 31/5/2023); Đầu tư trang thiết bị thu gom rác thải, phân loại rác thải tạinguồn (UBND xã đã có Báo cáo số: 509/BC-UBND ngày 21/7/2023.
4. Về xây dựng NTM kiểu mẫu
UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện11, theo đó phân công tácnhiệm từng cán bộ công chức phụ trách từng tiêu chí, có mốc thời gian lộ
trình thực hiện cụ thể. Trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện 4 tiêu chí NTMnâng cao chưa đạt và 1 tiêu chí NTM kiểu mẫu chưa đạt, bên cạnh giữ vànâng chuẩn các tiêu chí đã đạt.
Tiêu chí NTM kiểu mẫu hiện nay xã chưa đạt là tiêu chí số 6 – Vănhóa-Chuyển đổi số (chưa có mô hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, trải
nghiệp, kết hợp sản xuất nông nghiệp,.. hoạt động hiệu quả, đúng quy định).Với điều kiện tự nhiên, địa hình, diện tích xã Hòa Phước là xã đồng
bằng, xã có quá trình đô thị hóa nhanh trong những năm qua có nhiều dự ánlớn của thành phố và huyện triển khai. Nên gặp nhiều khó khăn trong việc xây
dựng các mô hình du lịch cộng đồng, sinh thái theo quy định của tiêu chí.Tuy nhiên, xã Hòa Phước đã chỉ đạo trong những năm qua xây dựng
dần hình thành mô hình trồng hoa kết hợp tham qua du lịch trải nghiệm. Vớinguồn lực có hạn nên để xây dựng thành công, phát triển được mô hình cần sự
hỗ trợ của UBND huyện, phòng VHTT và phòng NN&PTNT huyện hỗ trợcác mô hình hoa mới có sự kết nối với các cơ sở giáo dục, nhà trường, cácđoàn tham quan du lịch, trải nghiệm, checkin…
5. Một số kiến nghị nâng chuẩn các tiêu chí đã đạt
– Các tiêu chí xây dựng kết cấu hạ tầng:Đối với 2 tuyến đường đô thị kiểu mẫu (Tuyến QL1A đi nhà văn hóa
thôn Miếu Bông đi Quang Châu và tuyến từ ngã ba Nhà máy gạch đi thôn TràKiểm), đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư, UBND xã kiến nghị các ngành
chức năng quan tâm đẩy nhanh tiến độ sớm thực hiện để xã hoàn thành cáctuyến đường kiểu mẫu, tạo bộ mặt khang trang, điểm nhấn trong xây dựngNTM kiểu mẫu của Hòa Phước.
Khối nhà làm việc UBND xã xây dựng đã lâu, hiện nay xuống cấp, mộtsố hệ thống điện đã cũ quá tải, phòng làm việc chật hẹp xuống cấp… kiếnnghị UBND huyện quan tâm đầu tư trong thời gian đến.
Quy hoạch mở rộng diện tích trường Tiểu học Hòa Phước: Hiện nayTrường Tiểu học đạt chuẩn mức độ 2 (thời điểm kiểm tra công nhận mức 2 làgiao thời giữa Thông tư 59 cũ và Thông tư 17 mới) để đảm bảo theo tiêu chí
trường chuẩn cần mở rộng 4.000m2 về hướng Tây Bắc để xây dựng 6 phònghọc, phòng chức năng, xây dựng nhà đa năng, khu thể dục thể thao cho họcsinh.
– Tiêu chí về phát triển kinh tế, tăng thu nhập:Nhằm phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn xã nói riêng và huyện
Hòa Vang nói chung, UBND xã kiến nghị UBND huyện quan tâm, chỉ đạođồng thời kiến nghị thành phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng chợ Đầu mối HòaPhước.
Tuyến đường Vành đai đi vào hoạt động từ năm 2018 đến nay, nhưngquỹ đất dọc 2 bên tuyến đường cấn vệt khai thác quỹ đất nên xã không thểphát triển thương mại dịch vụ 2 bên tuyến đường. Kiến nghị lãnh đạo UBND
huyện quan tâm xem xét.UBND xã đề xuất UBND huyện tiếp tục quan tâm duy trì, nhân rộngmô hình sản xuất lúa hữu cơ gắn kết tiêu thụ sản phẩm, quy mô 30-50ha/năm
(trong đó có mở rộng thêm 20 ha lúa hữu cơ tại thôn Quá Giáng 2). Mô hìnhsản xuất các loại hoa ứng dụng công nghệ cao gắn kết với trải nghiệm du lịch,
quy mô 2000-3000m2. Mô hình trồng cây lá nghệ phục vụ nguyên liệu nuôiheo thảo mộc theo liên kết chuỗi giá trị, quy mô 01ha. Hỗ trợ cải tạo 2ha tạisứ đồng My Hạ.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu KTXH, QPAN năm2023, kế hoạch đạt xã NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2024 của UBND xã Hoà Phước./.
Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
– UBND huyện; CHỦ TỊCH
– Các ngành UBND huyện;
– BTV. Đảng uỷ, TT. HĐND xã;
– Lưu: VT, VP (Cường).
Trần Bùi Quốc Bình
tanlv2-20/02/2024 14:01:45-tanlv2-tanlv2-tanlv2

About Hoa Phuoc Uy Ban

Một số bài viết bạn có thể quan tâm

Báo cáo kết quả thực hiện chủ đề năm “Năm môi trường, cải cách hành chính và đẩy mạnh thu hút đầu tư” năm 2019

BC CHU DE NAM 2019.signed.signed

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *