Thông Tin
Trang Chủ / Thủ tục hành chính / Giao thông vận tải / Bộ TTHC theo QĐ số 4693 ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng

Bộ TTHC theo QĐ số 4693 ngày 15/10/2018 của UBND thành phố Đà Nẵng

VII. LĨNH VỰC: GIAO THÔNG VẬN TẢI

 1. Thủ tục cấp phép hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự
 • Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ theo hướng dẫn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ chuyển cho công chức chuyên môn. Công chức chuyên môn xử lý, trình lãnh đạo phê duyệt và trả kết quả lại cho bộ phận tiếp nhận.

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho cá nhân.

– Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

– Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đăng ký hành nghề;

+ 02 ảnh cở 3×4 (cm) chụp không quá 06 tháng.

+ Xuất trình:

 • Chứng minh nhân dân;
 • Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện (Trường hợp tên của chủ sở hữu trong giấy chứng nhận đăng ký phương tiện không trùng với tên người đăng ký hành nghề thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu phương tiện và có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);
 • Giấy phép lái xe (đối với trường hợp phương tiện phải được đăng ký, người điều khiển phải có giấy phép lái xe theo quy định).

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ hành nghề

– Lệ phí: Không có

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:         Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 27  tháng  9  năm 2010  của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về tổ chức quản lý, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

 

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

Vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy,

xe mô tô 2 bánh và các lọai xe tương tự

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số   29   /2010 /QĐ-UBND

ngày 27   tháng  9   năm 2010  của UBND thành phố Đà Nẵng)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ

Hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng 

xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 2 bánh và các loại xe tương tự

 

 

Ảnh kiểu CMND

cở 3×4 cm

 

 

 

 

Kính gửi :…………(UBND phường, xã)……………………..….…………

 

                               

– Tên tôi là : …………………….…………………..…….. Năm sinh : ……………….…….

– Hộ khẩu thường trú (tạm trú ): …………………………….………………………….

…………………………….………………………….…………………………….………………………

– Số CMND : …………..…………..do Công an …………………….…………………….

cấp ngày ………… tháng …….… năm …..……….………

– Biển số đăng ký xe:  ………………..……….……………

– Loại xe:  ……………………………….……………..………….

 • Giấy phép lái xe số: ……………………………………….

 

Đề nghị UBND ………………………………………. chấp thuận và cấp phép cho tôi được hành nghề kinh doanh vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng phương tiện nêu trên.

 

Tôi xin cam kết chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và các quy định của Nhà nước trong quá trình          hành nghề./.

 

UBND phường, xã ………………..

Số hiệu Thẻ hành nghề đã cấp: …….……………..

 

(Ký tên, đóng dấu)

       …………… , ngày……tháng .…. năm ……….

  NGƯỜI ĐĂNG KÝ

    (Ký và ghi rõ họ tên)

 

2. Thủ tục cấp đổi, cấp lại thẻ hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô 02 bánh và các loại xe tương tự

– Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân nộp đơn hồ sơ theo hướng dẫn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

+ Bước 2: Bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đầy đủ, hợp lệ chuyển cho công chức chuyên môn. Công chức chuyên môn xử lý, trình lãnh đạo phê duyệt và trả kết quả lại cho bộ phận tiếp nhận.

+ Bước 3: Bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho cá nhân.

– Cách thức thực hiện: Hồ sơ nộp tại trụ sở UBND cấp xã

– Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp lại, cấp đổi Thẻ hành nghề (theo mẫu quy định tại Phụ lục II);

+ Thẻ hành nghề cũ, Thẻ hành nghề bị hỏng.

+ Xuất trình:

 • Chứng minh nhân dân;
 • Giấy đăng ký phương tiện (Trường hợp tên của chủ sở hữu trong giấy chứng nhận đăng ký phương tiện không trùng với tên người đăng ký hành nghề thì phải có  sự đồng ý bằng văn bản của chủ sở hữu phương tiện và có chứng thực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền);
 • Giấy phép lái xe (đối với trường hợp theo quy định phương tiện phải được đăng ký, người điều khiển phải có giấy phép lái xe).

 – Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 – Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức

 – Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ hành nghề

– Lệ phí: Không có

 – Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn xin cấp lại, cấp đổi thẻ hành nghề

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người có Thẻ hành nghề bị hỏng, bị mất có tên trong hồ sơ lưu trữ tại nơi cấp Thẻ hành nghề; người hành nghề khi thay đổi loại phương tiện vận chuyển phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại, cấp đổi Thẻ hành nghề tại UBND phường, xã nơi cư trú

 – Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Quyết định số 29/2010 /QĐ-UBND ngày 27  tháng  9  năm 2010  của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về tổ chức quản lý, hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI THẺ HÀNH NGHỀ

       Vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy,

xe mô tô 2 bánh và các lọai xe tương tự

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  29  /2010/QĐ-UBND ngày 27  tháng

  9 năm 2010  của UBND thành phố Đà Nẵng)

 

                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP ĐỔI, CẤP LẠI THẺ HÀNH NGHỀ

Vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy,

xe mô tô 2 bánh và các loại xe tương tự

 

 

Ảnh kiểu CMND

cở 3×4 cm

 

 

 

 

Kính gửi :…………(UBND phường, xã)……………………..….…………

 

                                        

– Tên tôi là : …………………….…………………..…….. Năm sinh : ……………….…….

– Hộ khẩu thường trú (tạm trú ): …………………………….………………………….

…………………………….………………………….…………………………….………………………

– Số CMND : …………..…………..do Công an …………………….…………………….

cấp ngày ………… tháng …….… năm …..……….………

– Biển số đăng ký xe:  ………………..……….……………

– Loại xe:  ……………………………….……………..………….

 • Giấy phép lái xe số: ……………………………………….

Hiện tôi đã có Thẻ hành nghề kinh doanh vận chuyển bằng …………………   do UBND ……………………………………………. cấp.

Lý do xin đổi, cấp lại: …………………………………………………………………………

Đề nghị UBND …………………………………………. đổi, cấp lại Thẻ hành nghề để hoạt động vận chuyển theo quy định./.

 

UBND phường, xã ………………..

– Cấp, đổi lần:    …….……………..

– Số hiệu Thẻ hành nghề: …….……………..

 

(Ký tên, đóng dấu)

       …………… , ngày……tháng .…. năm ……….

  NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

    (Ký và ghi rõ họ tên)

                                                                  

 

 

3. Thủ tục xác nhận hồ sơ cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán nhỏ (áp dụng đối với các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn)

– Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

+ Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho công chức chuyên môn xử lý;

+ Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp xã ký giấy xác nhận và chuyển hồ sơ lên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện. Sau đó nhận Giấy phép từ UBND cấp huyện và trả cho cá nhân.

– Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

– Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu);

+ Sơ đồ vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực);

+ Giấy cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị;

+ Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ buôn bán nhỏ

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận vào đơn.

– Lệ phí, phí: Không có.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008.

+ Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày…… tháng…… năm………..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ

 

Kính gửi: ………………..

 

         Tôi tên là: …………………………………………..Điện thoại số:………………………..

         Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):………………………………………………………

Thường trú tại:………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm Đơn đề nghị này, kính đề nghị UBND quận/huyện cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:……………. đường:………………………………… quận:…………………………..

Sử dụng vào mục đích:……………………………………………………………………….

Với diện tích sử dụng: ……………..m2­ (dài: ………..mét, rộng: ……….. mét)

Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).

Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:………………. tháng.

Từ ngày……..tháng………năm………. đến hết ngày …….tháng……..năm……….

 

 

Tổ chức (cá nhân) làm đơn

(Ký và đóng dấu)

 

 

4. Thủ tục Xác nhận hồ sơ cấp phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại (áp dụng đối với các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn)

– Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

+ Bước 2:  Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho công chức chuyên môn xử lý

+ Bước 3: Công chức chuyên môn xử lý hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp xã ký xác nhận và chuyển hồ sơ lên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện. Sau đó nhận Giấy phép từ UBND cấp huyện và trả cho cá nhân. 

– Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

– Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu) hoặc công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn

+ Giấy cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị;

+ Sơ đồ vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực đối với trường hợp sử dụng địa điểm cố định).

+ Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xác nhận vào đơn.

– Lệ phí, phí: Không có.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008.

+ Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày…… tháng…… năm………..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ

 

Kính gửi:  ………………..

 

         Tôi tên là: …………………………………………..Điện thoại số:………………………..

         Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):………………………………………………………

Thường trú tại:………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm Đơn đề nghị này, kính đề nghị UBND quận/huyện cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:……………. đường:………………………………… quận:……………………………………………………………

Sử dụng vào mục đích:……………………………………………………………………….

Với diện tích sử dụng: ……………..m2­ (dài: ………..mét, rộng: ……….. mét)

Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).

Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:………………. tháng.

Từ ngày……..tháng………năm………. đến hết ngày …….tháng……..năm……….

 

 

 

Tổ chức (cá nhân) làm đơn

(Ký và đóng dấu)

 

 

 

5. Thủ tục cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để thực hiện các hoạt động kinh doanh buôn bán (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn)

– Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

+ Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho công chức chuyên môn;

+ Bước 3: Công chức chuyên môn thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo UBND cấp xã ký giấy phép và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cấp phép phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.

– Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

– Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;

+ Bản photocoppy Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp (hoặc Giấy xác nhận của UBND phường, xã nơi cư trú đối với những hộ buôn bán nhỏ);

+ Sơ đồ vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực);

+ Giấy cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị.

+ Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc. Riêng các phường thuộc quận Thanh Khê là 03 ngày làm việc.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

– Lệ phí, Phí:

Mức thu theo tháng = Diện tích đất được sử dụng (m2) x 0,15% x giá 1m2 đất vị trí 01 theo Bảng giá đất ở tại đô thị do UBND thành phố công bố

* Trường hợp thời gian sử dụng không liên tục trong cả ngày (chỉ sử dụng một buổi) thì tính thu bằng 50% mức thu nêu trên (tính theo từng loại đường).

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

+ Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng;

+ Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày…… tháng…… năm………..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ

 

Kính gửi: ……………

 

         Tôi tên là: …………………………………………..Điện thoại số:………………………..

         Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):………………………………………………………

Thường trú tại:………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm Đơn đề nghị này, kính đề nghị UBND phường/xã cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:……………. đường:………………………………… quận:……………………………………………………………

Sử dụng vào mục đích:……………………………………………………………………….

Với diện tích sử dụng: ……………..m2­ (dài: ………..mét, rộng: ……….. mét)

Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).

Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:………………. tháng.

Từ ngày……..tháng………năm………. đến hết ngày …….tháng……..năm……….

 

Ghi chú: Trường hợp xin phép sử dụng lần đầu với mục đích để đậu đỗ xe ôtô, phải kèm theo giải pháp gia cố vỉa hè đảm bảo chịu lực đối với xe ô tô.

 

 

Tổ chức (cá nhân) làm đơn

(Ký và đóng dấu)

 

 

 

6. Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để cá nhân hoạt động thương mại (trừ các các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn)

– Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn;

+ Bước 2:  Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho công chức chuyên môn.

+ Bước 3: Công chức chuyên môn thụ lý hồ sơ, kiểm tra trình trình lãnh đạo UBND cấp xã ký giấy phép và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cấp phép phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.

– Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã

– Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu) hoặc công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn

+ Giấy cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị;

+ Sơ đồ vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực đối với trường hợp sử dụng địa điểm cố định).

+ Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.Riêng các phường thuộc quận Thanh Khê là 03 ngày làm việc.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

– Lệ phí, Phí:

Mức thu theo tháng = Diện tích đất được sử dụng (m2) x 0,15% x giá 1m2 đất vị trí 01 theo Bảng giá đất ở tại đô thị do UBND thành phố công bố

* Trường hợp thời gian sử dụng không liên tục trong cả ngày (chỉ sử dụng một buổi thì tính thu bằng 50% mức thu nêu trên (tính theo từng loại đường).

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008;

+ Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng;

+ Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày…… tháng…… năm………..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ

 

Kính gửi: UBND phường/xã……………

 

         Tôi tên là: …………………………………………..Điện thoại số:………………………..

         Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):………………………………………………………

Thường trú tại:………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm Đơn đề nghị này, kính đề nghị UBND phường/xã cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:……………. đường:………………………………… quận:……………………………………………………………

Sử dụng vào mục đích:……………………………………………………………………….

Với diện tích sử dụng: ……………..m2­ (dài: ………..mét, rộng: ……….. mét)

Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).

Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:………………. tháng.

Từ ngày……..tháng………năm………. đến hết ngày …….tháng……..năm……….

 

Ghi chú: Trường hợp xin phép sử dụng lần đầu với mục đích để đậu đỗ xe ôtô, phải kèm theo giải pháp gia cố vỉa hè đảm bảo chịu lực đối với xe ô tô.

 

 

Tổ chức (cá nhân) làm đơn

(Ký và đóng dấu)

 

 

 

 

7. Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu)

– Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

+Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho công chức chuyên môn xử lý.

+ Bước 3: Công chức chuyên môn giải quyết hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo UBND cấp xã ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cấp phép phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.

– Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

– Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực).

+ Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.Riêng các phường thuộc quận Thanh Khê là 03 ngày làm việc.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

–  Lệ phí, Phí: Phí sử dụng lề đường:

Mức thu theo tháng = 40% x(Diện tích đất được sử dụng (m2) x 0,15% x giá 1m2 đất vị trí 01 theo Bảng giá đất ở tại đô thị do UBND thành phố công bố)

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008.

+ Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng.

+ Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày…… tháng…… năm………..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ

 

Kính gửi: UBND phường/xã ……………

 

         Tôi tên là: …………………………………………..Điện thoại số:………………………..

         Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):………………………………………………………

Thường trú tại:………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm Đơn đề nghị này, kính đề nghị UBND phường/xã cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:……………. đường:………………………….. quận:…………………………..

Sử dụng vào mục đích:……………………………………………………………………….

Với diện tích sử dụng: ……………..m2­ (dài: ………..mét, rộng: ……….. mét)

Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).

Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:………………. tháng.

Từ ngày……..tháng………năm………. đến hết ngày …….tháng……..năm……….

 

Ghi chú: Trường hợp xin phép sử dụng lần đầu với mục đích để đậu đỗ xe ôtô, phải kèm theo giải pháp gia cố vỉa hè đảm bảo chịu lực đối với xe ô tô.

 

 

Tổ chức (cá nhân) làm đơn

(Ký và đóng dấu)

 

 

 

8. Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tập kết vật liệu xây dựng phục vụ việc sửa chữa, xây dựng nhà (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu)

 

– Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

+Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho công chức chuyên môn xử lý.

+ Bước 3: Công chức chuyên môn giải quyết hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo UBND cấp xã ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ chối cấp phép phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.

– Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

– Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;

+ Bản cam kết thực hiện đúng quy định tại Khoản 2, Điều 6 Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố Đà Nẵng;

+ Bản photocoppy Giấy phép sửa chữa, xây dựng nhà do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định;

+ Giấy cam kết đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị;

+ Sơ đồ vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực).

+ Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc.Riêng các phường thuộc quận Thanh Khê là 03 ngày làm việc.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

– Lệ phí, Phí:

Mức thu theo tháng = Diện tích đất được sử dụng (m2) x 0,15% x giá 1m2 đất vị trí 01 theo Bảng giá đất ở tại đô thị do UBND thành phố công bố

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông .

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008.

+ Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng.

+ Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày…… tháng…… năm………..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ

 

Kính gửi: UBND phường/xã ……………

 

         Tôi tên là: …………………………………………..Điện thoại số:………………………..

         Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):………………………………………………………

Thường trú tại:………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm Đơn đề nghị này, kính đề nghị UBND phường/ xã cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:……………. đường:………………………………… quận:………………………………..

Sử dụng vào mục đích:……………………………………………………………………….

Với diện tích sử dụng: ……………..m2­ (dài: ………..mét, rộng: ……….. mét)

Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).

Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:………………. tháng.

Từ ngày……..tháng………năm………. đến hết ngày …….tháng……..năm……….

 

Ghi chú: Trường hợp xin phép sử dụng lần đầu với mục đích để đậu đỗ xe ôtô, phải kèm theo giải pháp gia cố vỉa hè đảm bảo chịu lực đối với xe ô tô.

 

 

Tổ chức (cá nhân) làm đơn

(Ký và đóng dấu)

 

 

 

9. Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình phục vụ công cộng; lắp đặt quảng cáo và lắp đặt trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt (trừ các tuyến đường  trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu)

– Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cơ quan hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

+Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho công chức chuyên môn xử lý.

+ Bước 3: Công chức chuyên môn giải quyết hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo UBND cấp xã ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao cho tổ chức, cơ quan. Trường hợp từ chối cấp phép phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.

– Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

– Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí, bản vẽ thiết kế kiểu dáng lắp đặt;

+ Giấy cam kết đảm bảo an toàn về kết cấu xây dựng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về mọi sự cố do công trình gây ra nếu có;

+ Ngoài ra, trường hợp lắp đặt các loại hình quảng cáo phải tuân thủ các quy định hiện hành về hoạt động quảng cáo.

+ Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc. Riêng các phường thuộc quận Thanh Khê là 03 ngày làm việc.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

– Lệ phí, Phí:

* Đối với việc sử dụng tạm thời vỉa hè để lắp đặt các công trình công cộng, trạm chờ xe buýt theo tuyến xe buýt được duyệt: Không có

* Đối với việc sử dụng tạm thời vỉa hè để đặt bảng, biển, pano quảng cáo và các hình thức tương tự: (Mức làm căn cứ tính phí quy định tại Bảng 1, Điểm b, Khoản 2, Điều 1 Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng)

 • Trên lề đường, vỉa hè:

+ Mức 1: 130.000 đồng/m2/năm

+ Mức 2: 90.000 đồng/m2/năm

+ Mức 3: 50.000 đồng/m2/năm

+ Mức 4: 35.000 đồng/m2/năm

+ Mức 5: 20.000 đồng/m2/năm

+ Mức 6: 15.000 đồng/m2/năm

+ Mức 7: 10.000 đồng/m2/năm

 • Nơi giao nhau:

+ Mức 1: 260.000 đồng/m2/năm

+ Mức 2: 170.000 đồng/m2/năm

+ Mức 3: 100.000 đồng/m2/năm

+ Mức 4: 70.000 đồng/m2/năm

+ Mức 5: 40.000 đồng/m2/năm

+ Mức 6: 30.000 đồng/m2/năm

+ Mức 7: 20.000 đồng/m2/năm

 • Trên giải phân cách:

+ Từ mức 1 đến mức 3: 400.000 đồng/m2/năm

          + Từ mức 4 đến mức 7: 200.000 đồng/m2/năm

          + Vị trí đặc biệt:

+ Nhà ga, sân bay, bến tàu, bến xe, bến cảng, ven bờ sông Hàn (trừ mặt hướng về phía đường Trần Hưng Đạo tính theo loại đường): 400.000 đồng/m2/năm

+ Các vị trí ven sông Cẩm Lệ: 100.000 đồng/m2/năm

+ Các vị trí khu vực Nam hầm Hải Vân: 100.000 đồng/m2/năm

+ Các vị trí nằm dọc quốc lộ 1A (đoạn từ cầu vượt Hòa Cầm đến trạm thu phí): 100.000 đồng/m2/năm

* Sử dụng để đặt băng rôn, phướn và các hình thức tương tự

 • Trên vỉa hè:

+ Mức 1: 200.000 đồng/cái/lần

+ Mức 2: 140.000 đồng/cái/lần

+ Mức 3: 80.000 đồng/cái/lần

+ Mức 4: 60.000 đồng/cái/lần

+ Mức 5: 50.000 đồng/cái/lần

 + Mức 6: 35.000 đồng/cái/lần

+ Mức 7: 25.000 đồng/cái/lần

– Trên vỉa hè nơi giao nhau: 300.000 đồng/cái/lần

– Trên giải phân cách:

+ Từ Mức 1 đến Mức 3: 400.000 đồng/cái/lần

+ Từ Mức 4 đến Mức 7: 200.000 đồng/cái/lần

* Đối với kiệt, kẻm: Khoảng cách từ biển quảng cáo đến đường phố chính (tính từ tường trước của nhà mặt tiền) trên 25 mét tính giảm 20% so với quảng cáo ở vỉa hè đường phố chính.

Nơi giao nhau được tính từ đường dành cho người đi bộ cắt ngang của tuyến đường này đến đường dành cho người đi bộ cắt ngang của tuyến đường khác nằm trong khu vực của các tuyến đường giao nhau.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008.

+ Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng

+ Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày…… tháng…… năm………..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ

 

Kính gửi: UBND phường/ xã ……………

 

         Tôi tên là: …………………………………………..Điện thoại số:………………………..

         Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):………………………………………………………

Thường trú tại:………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm Đơn đề nghị này, kính đề nghị UBND phường/xã cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:……………. đường:………………………………… quận:……………………………………….

Sử dụng vào mục đích:……………………………………………………………………….

Với diện tích sử dụng: ……………..m2­ (dài: ………..mét, rộng: ……….. mét)

Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).

Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:………………. tháng.

Từ ngày……..tháng………năm………. đến hết ngày …….tháng……..năm……….

 

Ghi chú: Trường hợp xin phép sử dụng lần đầu với mục đích để đậu đỗ xe ôtô, phải kèm theo giải pháp gia cố vỉa hè đảm bảo chịu lực đối với xe ô tô.

 

 

Tổ chức (cá nhân) làm đơn

(Ký và đóng dấu)

 

 

 

10. Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để làm mặt bằng tập kết máy móc, thiết bị, phục vụ thi công các công trình xây dựng (trừ các tuyến đường  trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu)

– Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cơ quan hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

+Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho công chức chuyên môn xử lý.

+ Bước 3: Công chức chuyên môn giải quyết hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo UBND cấp xã ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao cho tổ chức, cơ quan. Trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.

– Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp xã.

– Thành phần hồ sơ:

+  Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí, bản vẽ thiết kế tường rào;

+ Giấy cam kết đảm bảo an toàn về kết cấu tường rào xây dựng và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về mọi sự cố do tường rào hoặc công trình xây dựng gây ra nếu có;

+ Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc. Riêng các phường thuộc quận Thanh Khê là 03 ngày làm việc.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan và tổ chức

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép

– Lệ phí, Phí:

Mức thu theo tháng = Diện tích đất được sử dụng (m2) x 0,15% x giá 1m2 đất vị trí 01 theo Bảng giá đất ở tại đô thị do UBND thành phố công bố

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008.

+ Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng.

+ Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố Đà Nẵng;

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày…… tháng…… năm………..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ

 

Kính gửi: UBND phường/ xã ……………

 

         Tôi tên là: …………………………………………..Điện thoại số:………………………..

         Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):………………………………………………………

Thường trú tại:………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm Đơn đề nghị này, kính đề nghị UBND phường/xã cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:……………. đường:………………………………… quận:……………………………………………………………

Sử dụng vào mục đích:……………………………………………………………………….

Với diện tích sử dụng: ……………..m2­ (dài: ………..mét, rộng: ……….. mét)

Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).

Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:………………. tháng.

Từ ngày……..tháng………năm………. đến hết ngày …….tháng……..năm……….

 

Ghi chú: Trường hợp xin phép sử dụng lần đầu với mục đích để đậu đỗ xe ôtô, phải kèm theo giải pháp gia cố vỉa hè đảm bảo chịu lực đối với xe ô tô.

 

 

Tổ chức (cá nhân) làm đơn

(Ký và đóng dấu)

 

 

 

11. Thủ tục Cấp Giấy phép sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông đối với trường hợp sử dụng tạm thời vỉa hè để tổ chức các hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền (trừ các tuyến đường trên 7,5m thuộc quận Ngũ Hành Sơn và các tuyến đường quy định tại Phụ lục I, Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND thuộc quận Hải Châu)

– Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cơ quan hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn.

+Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tiếp nhận hồ sơ: kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ và chuyển cho công chức chuyên môn xử lý.

+ Bước 3: Công chức chuyên môn giải quyết hồ sơ, kiểm tra trình lãnh đạo UBND cấp xã ký và chuyển giấy phép cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để giao cho tổ chức, cơ quan. Trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải trả lời bằng văn bản có nêu rõ lý do.

– Cách thức thực hiện: Hồ sơ được nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

– Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông (theo mẫu) hoặc Công văn của tổ chức, cá nhân có nội dung đầy đủ thông tin như Đơn;

+ Bản vẽ mặt bằng vị trí (thể hiện đầy đủ kích thước và hiện trạng của khu vực) và hồ sơ gia cố vỉa hè đối với các trường hợp cần gia cố vỉa hè;

+ Văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép tổ chức hoạt động văn hoá, xã hội, tuyên truyền.

+ Người có nhu cầu sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông nhưng không phải là chủ sở hữu nhà, chủ sử dụng đất bên trong vỉa hè đó thì phải được sự đồng ý bằng văn bản (có công chứng hoặc chứng thực) của người có quyền sở hữu nhà, người có quyền sử dụng đất bên trong đó.

– Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

– Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc. Riêng các phường thuộc quận Thanh Khê là 03 ngày làm việc.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân và tổ chức.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

–  Lệ phí, phí: Không có.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông.

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+ Luật Giao thông Đường bộ Việt Nam số 23/2008/QH12 ngày 13 tháng 11 năm 2008.

+ Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND thành phố ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời vỉa hè ngoài mục đích giao thông trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố Đà Nẵng.

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Đà Nẵng, ngày…… tháng…… năm………..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

SỬ DỤNG TẠM THỜI MỘT PHẦN VỈA HÈ

 

Kính gửi: UBND phường/ xã ……………

 

         Tôi tên là: …………………………………………..Điện thoại số:………………………..

         Đại diện (nếu là cơ quan, tổ chức):………………………………………………………

Thường trú tại:………………………………………………………………………………….

Nay tôi làm Đơn đề nghị này, kính đề nghị UBND phường/xã cho phép được sử dụng tạm thời một phần vỉa hè tại khu vực trước nhà số:……………. đường:………………………………… quận:……………………………………

Sử dụng vào mục đích:……………………………………………………………………….

Với diện tích sử dụng: ……………..m2­ (dài: ………..mét, rộng: ……….. mét)

Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi xin chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường; trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông. Chịu trách nhiệm quản lý, sửa chữa vỉa hè để đảm bảo không ảnh hưởng đến các công trình ngầm đã được lắp đặt trong phần vỉa hè và đóng phí đầy đủ, đúng thời hạn (trước khi sửa chữa phải làm thủ tục cấp phép theo Quy định hiện hành).

Thời gian xin sử dụng tạm thời vỉa hè là:………………. tháng.

Từ ngày……..tháng………năm………. đến hết ngày …….tháng……..năm……….

 

Ghi chú: Trường hợp xin phép sử dụng lần đầu với mục đích để đậu đỗ xe ôtô, phải kèm theo giải pháp gia cố vỉa hè đảm bảo chịu lực đối với xe ô tô.

 

 

Tổ chức (cá nhân) làm đơn

(Ký và đóng dấu)

 

 

 

 

 

About Hoa Phuoc Uy Ban

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *